0945.54.03.03
Native Ads eCom MB

Native Ads eCom MB

Định dạng tiếp cận độc giả một cách tự nhiên, quảng cáo hòa nhập liền mạch trong trang, không làm gián đoạn trải nghiệm đọc giúp tăng tương tác cho banner. Layout phù hợp với sản phẩm chạy trên nền tảng thương mại điện tử.