0945.54.03.03
In-Image Native

In-Image Native

Quảng cáo xuất hiện bên dưới ảnh
Specifications
  • Bộ bannerBao gồm logo nhãn hàng, tên nhãn hàng. Hình ảnh, tiêu đề và mô tả sản phẩm
  • Thông tin nhãn hàngLogo nhãn hàng(100x100px). Tên nhãn hàng (tối đa 80 ký tự).
  • Thông tin sản phẩmHình ảnh sản phẩm (300x300px). Tiêu đề (tối đa 30 ký tự), mô tả (tối đa 200 ký tự).
  • File size< 1MB